Kristel Toomel

Õpetab eesti keelt alates aastast 2011.
Baaskeelena kasutab nii vene ja kui inglise keelt.

Alates aastast 2016 viib läbi riiklikeks eesti keele tasemeeksamiteks
ettevalmistavaid kursusi ja töötuturukoolitusi. Töötab rahvusvaheliste
keeleõppegruppidega Uussisserändajate Kohanemisprogrammis ning
koostöös SA Innove-ga on olnud eesti keele õppe mentoriks Tallinna

ja Narva kutsekoolide õpetajatele.

Omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6).
On lõpetanud vene keele ja kultuuri eriala Tartu Ülikoolis (2009),
kus lisaks võõrkeelele omandas ka palju kasulikke teadmisi võrdleva
keeleteaduse alal.

Kutsealaseid oskusi on täiendanud koolitaja kursustel, hindamis-
 ja metoodikaalastel täiendkoolitustel.
Keelekursustel kasutab kommunikatiivse keelõppe metoodikat
ning aktiivõppemeetodeid, mis võimaldavad õppijal uusi teadmisi

koheselt ka praktikas rakendada.

 

Kaie Saar

Kaie on lõpetanud Kuressaare Gümnaasiumis vene keele eriklassi, õppinud
Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni, lõpetanud Tallinna ülikoolis
andragoogika eriala ja omab täiskasvanute koolitaja VI kutsetaset.

Ta on ligi 20 aastat töötanud ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonnas, kus
eesti keel oli tema peamine töövahend. Viimased kuus aastat on Kaie õpetanud
eesti keelt emakeelena üldharidus- ja ametikoolides. Viimastel aastatel,
andargoogikaõpingute kõrvalt, on õpetanud täiskasvanutele eesti keelt ka võõrkeelena.
Ta tuleb toime suhtlemisega nii vene, soome kui ka inglise keeles.

Vabal ajal meeldib Kaiele minna loodusesse jalutama, sügiseti ka eesmärgipäraselt
seenele või marjule. Tema armastus on ajalugu, olgu see siis poliitiline, kultuurilooline
või üksikisikutega seotud. See tähendab ühtlasi, et ta loeb raamatuid igal vabal minutil.

 

Natalja Žavoronkova

 

Pedagoogilise kõrghariduse ja suure kogemusega keelekümblus-

klasside õpetaja, kes on töötanud pikka aega vanemas kooliastmes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta on täiendanud oma oskusi erinevatel eesti keele õpetamise

metoodika seminaridel Mall Pesti juhendamisel.

Viib läbi eesti keele tasemeeksamiteks ettevalmistavaid kursusi

vene keelt kõnelevatele õppijatele. Oskab hästi märgata õppija vajadusi

ja leida sobivaid viise tõhusaks ja nauditavaks keeleõppeks.