ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Üldsätted
1.1 KeeleLabor OÜ (registrikood: 14513803) lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute
koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.
1.2 KeeleLabor OÜ on täienduskoolitusasutus, mis korraldab eesti keele A1-taseme koolitusi ning
eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme eksamiks ettevalmistavaid kursusi.
1.3 Õppetöö viiakse läbi aadressil Laki 11B või koolituse tellija koolitusruumides.
1.4 Veebikoolitused toimuvad Skype’is või Zoomis.
1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitustena.
1.6 Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).
1.7 KeeleLabor OÜ asjaajamiskeeled on eesti, vene ja inglise keel.
1.8 Õppetöö toimub põhiliselt eesti keeles, vastavalt vajadusele kasutatakse koolitustel
vene, ukraina või inglise keelt.
1.9 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.9.1 õppekava nimetus;
1.9.2 õppekavarühm;
1.9.3 õpiväljundid;
1.9.4 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.5 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.6 õppe sisu;
1.9.7 õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.8 õppematerjalide loend;
1.9.9 lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.9.10 hindamismeetodid ja kriteeriumid;
1.9.11 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.10. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab KeeleLabor OÜ.

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
2.1 Koolitusele registreerumine:
2.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti teel aadressil info@keelelabor.ee või
esitades elektroonilise registreerimisavalduse kooli koduleheküljel www.keelelabor.ee/kursused.
2.1.2 Registreerumisel edastab õppija koolile ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontakttelefoni
ja e-posti aasdressi.
2.1.3 Kool annab registreerumisavalduse esitanud osalejale tagasisidet ja esmase info koolituse
korraldusliku poole kohta 3 tööpäeva jooksul e-kirja või telefoni teel.
2.1.4 Õppijaga sõlmitakse kirjalikus vormis koolitusleping.
2.2 Koolitusgrupi komplekteerimine:
2.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
2.2.2 Hommikused ja päevased koolitusgrupid avatakse, kui on vähemalt 8 soovijat.
Õhtused koolitusgrupid avatakse, kui on vähemalt 12 osalejat.
2.2.3 KeeleLabor OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolitus edasi
lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni ja e-posti teel vähemalt
kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel
tagastatakse õppijale õppemaks.
2.2.4 Kui õppija soovib koolitusest loobuda enne koolituse algust, tuleb sellest kooli teavitada
e-kirja või telefoni teel vähemalt 1 päev enne koolituse algust.

3. Koolituse lõpetamise tingimused
3.1 Koolituse läbinud osalejale väljastatakse tunnistus või tõend.
3.1.1 Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui ta on osa võtnud vähemalt 70% õppetööst ning
on sooritanud koolituse lõputesti ja suulise eksami positiivsele tulemusele (vähemalt 60%).
3.1.2 Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule juhul, kui õpingute lõpetamise
nõuded ei ole täidetud ja/või õppija on osa võtnud vähem kui 70% auditoorsest õppetööst.

4. Koolituse väljaarvamise kord
4.1 Koolil on õigus õppija koolituselt välja arvata juhul kui:
4.1.1 õppija on rikkunud koolitusasutuses kehtivaid reegleid.
4.1.2 õppija ei ole koolitusele ilmunud 4 järjestikkust õppepäeva, ega sellest kooli teavitanud.
4.1.3 õppija ei tasu õppemaksu.

5. Koolituse katkestamine
5.1 Kui õppija katkestab koolituse, peab ta sellest koolile teatama esimesel võimalusel,
hiljemalt 1 päev enne järgmist toimuvat koolituspäeva e-kirja teel info@keelelabor.ee.
5.1.1 Osalejal ei ole õigust koolitust tagasiulatuvalt katkestada.
5.1.2 Kui õppija ei ole koolituse katkestamisest ette teatanud 1 päev enne järgmist koolituspäeva,
loetakse katkestamise kuupäevaks, sellest teatamise kuupäev.
5.2 Kui õppija katkestab koolituse väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta, kuhu
on märgitud osaletud tundide arv ning katkestamise hetkeks koolitusel käsitletud teemad.
5.3 KeeleLabor ei väljasta tunnistust/ tõendit koolitusel osalemise kohta enne, kui õppija
on tasunud õppemaksu koolituse lõpetamisele/katkestamisele eelnenud koolitustundide eest.

6. Koolituse eest õppetasu maksmise ning õppemaksu tagastamise tingimused ja kord.
6.1 Koolitusasutusel on õigus muuta koolituse õppemaksu suurust enne koolituse algust.
6.1.1 Koolitusasutusel ei ole õigust muuta õppemaksu suurust koolituse vältel,
st pärast esimest koolituspäeva.
6.2 Koolituse eest tasumine toimub elektrooniliselt esitatud arve alusel.
6.2.1 Pärast registreerumist saadetakse õppijale e-kirja teel arve, mis tuleb tasuda ülekandega arvel
märgitud tähtajaks, esimeseks koolituspäevaks, kui kooli ja õppija vahel ei ole kokkulepitud teisti.
6.2.2 Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena igakuiselt või vastavalt kooli ja õppija
vahel eraldi sõlmitud kirjalikule kokkuleppele.
6.3 Õppetasu sisaldab auditoorse õppetöö koolitustundide ja õppematerjalide maksumust.
6.3.1 Õppetasu ei sisalda õppija isiklikuks otstarbeks kasutatavate õppevahendite
(kirjutusvahendid, vihikud, kaustikud) maksumust.
6.4 Õppetasu tagastatakse õppijale:
6.4.1 kui koolitus jääb ära koolitusasutuse tõttu;
6.4.2 kui koolitus jääb ära või koolitus katkestatakse vääramatu jõu tõttu;
6.4.3 kui ettemakse teinud õppija katkestab koolituse, tagastatakse ettemakse, arvestatuna
alates katkestamise kuupäevast.
6.5 Raha tagastamiseks peab õppija koolile kirjalikult teatama sellekohasest soovist e-posti teel.
6.6 Õppetasust vabastamine toimub ainult erijuhtudel ja vaadatakse läbi vastava komisjoni poolt,
kes hindab iga juhtumit eraldi.

7. Kooli ja koolitaja õigused ning kohustused
7.1 Kool on kohustatud pakkuma õppijale kvaliteetset koolitust.
7.1.1 Kool on kohustatud koguma õppijatelt tagasisidet ja võimalusel kasutama seda
õppetöö korralduse ja kvaliteedi tõstmiseks.
7.2 Koolitaja on kohustatud hindama õppija õpitulemusi ja andma õppijale tagasisidet
õpitulemuste kohta.
7.2.1 Õpitulemuste hindamine on väljundipõhine. Hindamismeetoditena on kasutusel suuline ja
kirjalik test, mille kaudu õppija oskusi mõõdetakse ja hinnatakse konkreetsete kriteeriumite alusel.
7.3 Kool on kohustatud pidama arvestust õppija õppetööst osavõtu kohta.
7.3.1 Koolitaja on kohustatud kandma õppijate osavõtu/ puudumised vastavasse osavõtutabelisse.
7.4 Kool on kohustatud väljastama õppijatele tunnistuse/ tõendi.
7.4.1 Tõendid ja tunnistused allkirjastab juhatuse liige.
7.4.2 Kool peab tunnistuste/ tõendite kohta arvestust, kandes need vastavasse registrisse.
7.4.3 Kool säilitab registrid, väljastatud tunnistuste/ tõendite koopiad arhiivis
digitaalsel kujul 7 aastat.

8. Õppija õigused ja kohustused
8.1 Õppijal on õigus:
8.1.1 valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;
8.1.2 saada kvaliteetset koolitust;
8.1.3 saada teavet KeeleLabor OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;
8.1.4 nõuda õppemaksu tagastamist KeeleLabor OÜ tõttu ära jäänud kursuste eest;
8.1.5 lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu.
8.1.6 saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus/ tõend.
8.2 Õppija on kohustatud:
8.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii jms) vastavalt koolituskeskuse töötajate korraldustele;
8.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;
8.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele ja koolitusasutuses kehtivatele reeglitele.

9. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
9.1 KeeleLabor OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood.
9.1.1 Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

10. Vaidluste lahendamise kord
10.1 KeeleLabor OÜ ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused
lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
10.1.1 Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus
Harju Maakohtus.