Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1. KeeleLabor OÜ pakub täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.
1.2. KeeleLabor OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardis toodud nõuetest ja õppekorralduse alustest.
1.3. Täinduskoolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega lähtuvad KeeleLabor OÜ koolitajad täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, euroopa keeleõppe raamdokumendist ning teistest Haridusministeeriumi poolt heaks kiidetud tasemekirjeldustest.
2.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
2.2.1. õppekava nimetus;
2.2.2. õppekavarühm;
2.2.3. õppekava õpiväljundid;
2.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
2.2.6. õppe sisu;
2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;
2.2.8. õppematerjalide loend;
2.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. OÜ KeeleLabor viib koolitusi läbi aadressil Laki tn 11b otstarbeliselt sisustatud keeleõppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
3.2. Õpperuum on varustatud keeleõppeks vajaliku tehnika ja töövahenditega: paber- ja markertahvel, lektoriarvuti, lisaekraan, internetiühendus.
3.3. Õppematerjalid on kättesaadavad paberkandjal või elektrooniliselt.
3.4. Koolitusgrupi suurus sõltub koolituse sisust. Koolitused toimuvad valdavalt väikerühmades eesmärgiga tagada igale õppijale individuaalne lähenemine ja võimalus aktiivseks osalemiseks.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Lektorid peavad omama kõrgemat ja/või pedagoogilist haridust ja olema aktiivselt tegutsenud keeleõppe valdkonnas. Täienduskoolitust viivad läbi lektorid, kellel on täiskasvanute koolitaja kutse ja/või täiskasvanute koolitaja kutsestandardi nõuetele vastava koolituse tunnistus.
4.2. Täienduskoolitusel osalejal on võimalus tutvuda õppekava, õppeprogrammi ning muude õppimisega seotud dokumentidega KeeleLabor OÜ veebilehel (www.keelelabor.ee ).

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1. Koolituse kohta tagasiside kogumiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus paberkandjal või elektroonsel kujul anonüümse ankeetküsimustiku. Tagasisidet ja parandusettepanekuid, mida kogutakse eelkõige kursuse sisu, õppemeetodite, materjalide, lektori hoiakute ja õppetöö korralduse kohta, analüüsitakse ning tehakse vajalikke muudatusi, et õppetöö kvaliteeti ja tulemuslikkust veelgi tõsta.