Õppekava A2

1. Täiendkoolitusasutus
KeeleLabor OÜ

2. Õppekava
Eesti keel A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 Keeleõpe (Võõrkeeled)
Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Haridus-ja Teadusministeerium 2008.

4. Eesmärk ja õpiväljundid
Kursuse läbinud õppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis põhinevad otsesel ja lihtsal infovahetusel tuttavatel teemadel ning mõistab lihtsaid informatiivse sisuga tekste ja teadaandeid.

• aru saada sageli kasutatavatest fraasidest ja sõnadest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (info enda ja    pere kohta, sisseostud, kodukoht, töö, õpingud jms);

• rääkida lihtsate lausetega tuttavatel teemadel (perekond, kodu, töö, õpingud ja huvid jms) ja tulla toime    igapäevastes suhtlusolukordades teenindus ja toitlustusasutustes;

• leida infot lihtsatest teabetekstidest (reklaam, teadaanne, infosilt, kuulutus);

• koostada lühikesi sõnumeid ja kirju.

5. Sihtgrupp ja alustamise tingimused
Isikud, kellel on algteadmised eesti keelest (A1 tase) ja kes soovivad täiendada keeleoskust igapäevaelus toimetulekuks ning sooritada A2-taseme eksamit.

6. Kursuse maht ja õppevahendid
200 akadeemilist tundi, millest 120 on auditoorne töö ja 80 iseseisev töö (õpiku ja interaktiivse õppekeskkonna keeleklikk.ee harjutuste tegemine, tekstide lugemine, kirjutamine ja videote vaatamine jm).

7. Õppekeskkond
Õppetöö toimub keeleõppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õpperuumis on olemas marker- ja pabertahvlid, lisaekraaniga arvuti, CD-mängijaga muusikakeskus, paljundusmasin, skänner, printer, diktofon ja internetiühendus.

8. Õppe sisu

1. Enda ja teiste tutvustamine. Isikuandmed. Riik ja rahvus. Enda ja teiste esitlemine. Välimus ja iseloom. Perekond, kodu ja töö. Haridus, elukutse, hobid ja huvid.
2. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase. Kodu lähiümbrus. Pere kodune elu. Majapidamine ja kodu sisustus. Praegune ja endine elukoht. Külaliste kutsumine ja vastuvõtmine. Enda ja lähedaste igapäevategevused.
3. Söök ja jook. Toitumisharjumused. Söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad ja hinnaklassid. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Laua broneerimine restoranis. Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine. Retseptid.
4. Enesetunne, tervis ja heaolu. Enda ja lähedaste enesetunde ja terviseseisundi kirjeldamine. Arsti vastuvõtuajad, registreerimine. Kehaosad, haigused. Tervislikud eluviisid. Apteegist käsimüügiravimite ostmine. Ravimiinfo.
5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus Huvid, hobid ja vaba aja veetmise eelistused. Liikumisharrastused, muusikaline maitse ja lugemisharjumused. Info otsimine huvialade kohta. Kultuuri- või meelelahutusasutused (lahtiolekuajad, piletihinnad jm). Ürituse kirjeldamine (sünnipäev, kontsert). Kaaslase kutsumine kultuuriüritusele.
6. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Info kultuurisündmuste kohta (toimumiskoht, -aeg, piletihinnad ja esinejad). Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Kultuurisündmuse kirjeldamine.
7. Teenindus. Postkontor, kohvik, pank, keemiline puhastus jne. Söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad, hinnaklass jms. Söögi ja joogi küsimine, tellimine, pakkumine.
8. Sisseostud, hinnad. Info poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Kaupade kogused, mõõdud, suurusnumbrid, hinnad. Tarbekaupade ostmine. Ostude kirjeldamine. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlemine. Sooduspakkumised. Suhtlemine teenindajaga.
9. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Sõiduvahendid. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Info ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta. Sihtpunkti teatamine ja sõidupileti ostmine. Tee juhatamine ja küsimine kaardi või plaani järgi. Puhkusreisid. Vaatamisväärsused. Hotellitoa broneerimine. Postkaardi kirjutamine.
10. Keskkond, kohad loodus, ilm. Kodukoha kirjeldamine. Tee juhatamine ja küsimine. Ilmateade. Ilma kirjeldamine. Maakaardilt infot leidmine. Eesti loomad, linnud ja taimed.
11. Elukutse, amet ja töö. Ametid ja töö. Lühikeste sõnumite ja teadete koostamine. Enda elukutse, töökoha, tööpäeva ja -ülesannete kirjeldamine. Edasise tööga seotud plaanid.
12. Haridus. Hariduskäigu kirjeldamine. Täiendkoolitused. Teenuseinfo, tasumine, juhendid. Lood kooliajast või õppimisest. Edasiõppimise kavatsused. Info oma õpitulemuste kohta.
Kursusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ning arendatakse kõiki osaoskusi vastavalalt A2 keeleoskuse taseme nõuetele. Metoodiliseks aluseks on kommunikatiivne keeleõpe.

9. Õppematerjalide loend
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari. 2016. Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari. 2016.
Epner, A. Eesti keele A2-taseme eksam. Argo, 2011.
Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/
Interaktiivses keeleõppekeskkond www.keeleklikk.ee

10. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui ta on osa võtnud vähemalt 70% õppetööst, sooritanud vahe- ja lõputesti ning suulise eksami positiivsele tulemusele (vähemalt 60%).
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud ja/või õppija on osa võtnud vähem kui 70% auditoorsest õppetööst.

11. Koolitaja kvalifikatsioon
Kristel Toomelil on Tartu Ülikooli filoloogialane kõrgharidus. Ta on läbinud „Koolitaja koolituse“ ning omab täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni 6. taset

Lisa kommentaar